Tag: Prayatn Kara

Prayatna Karne Kadhihi Sodu Naka

Prayatn Kara,
Ekhadi Goshta Jamat Nasel Tar Tila Sodun Devu Naka,
Ti Purn Karnyasathi Nidan Praytna Tari Kara..
Karan Praytna Kelyavarahi Apyash Aale Tari
Tyatun Milalela Anubhavatun Tumhala Khup Shikvun Jato.
Mhanun Prayatna Karan Kadhihi Sodu Naka.