Tag: Prem Aani Vishwas Kadhich Gamavu Naka

Prem Aani Vishwas Kadhich Gamavu Naka

Prem Aani Vishwas Kadhich Gamavu Naka..
Karan,
“Prem Pratyekavar Karta Yet Nahi..”
Aani,
“Vishwas Pratyekavar Thevta Yet Nahi..”