Tag: Prem Kadhich Ashya Mansala Shodhat Nahi

Prem Ashya Mansala Shodhte

Prem Kadhich Ashya Mansala Shodhat Nahi,
Jyachya Barobar Rahaychay…
Prem Ashya Mansala Shodhte,
Jyachyashivay Rahu Shaknaar Nahi…