Tag: Prem Mhanje Samajli Tar

Prem Mhanje

Prem Mhanje Image

Prem Mhanje
Samajli Tar Bhavna Aahe,
Keli Tar Maskri Aahe,
Mandla Tar Khel Aahe,
Thevla Tar Vishvas Aahe,
Ghetla Tar Shwas Aahe,
Rachla Tar Sansar Aahe,
Nibhavle Tar Jivan Aahe…