Tag: Premat Jari Padlo Tari

Ekivar Prem Karun Bhagat Nahi

Premat Jari “Padlo” Tari,
Aamhala Kadhich “Lagat” Nahi..
Karan Ekivar Prem Karun,
Aamche Kadhich “Bhagat” Nahi…!