Tag: Premat Padane Khup Sope Aste

Kontyahi Paristhitit Saath Dene Mhanje Khare Prem

Premat Padane Khup Sope Aste,
Pan Janmbhar Prem Karun Kontyahi
Paristhitit Saath Dene Mhanje Khare Prem…