Tag: Ratri Shant Jhop Yene

Ratri Shant Jhop Yenyasathi

Ratri Shant Jhop Yene
Sahaj Gosht Nahi…!
Tyasaathi Sampurn Divas
Pramanik Asave Lagte…!!