Tag: Ratriche 2.30 Vajalele Asatat

Navra Bayko joke

Navra Bayko joke Image

Ratriche 2.30 Vajalele Asatat,
Bayko Navaryala Gadagada Halvun Zhopetun Jage Karte,
Navra Gaadh Zhopetun Khadbadun Jaga Hoto,
Navra: Kay Zhale? Kay Zhale?
Bayko: Kahi Nahi, Tumhi Aaj Zhopechi Goli Khayla Visarlat Aadhi Goli Ghya Aani Mag Zhopa…