Tag: Sadashiv Pethetil Ek Library

Sadashiv Pethetil Ek Library

Sadashiv Pethetil Ek Library FUNNY STATUS MARATHI Image

Sadashiv Pethetil Ek Library

Sabhasad: Aatmahatya Kashi Karavi Yachyabaddal
Ekhade Changle Pustak Aahe Ka?

Granthpal: ( Sabhasadakade Rokhun Pahat )
Pustak Parat Kon Aanun Denar…