Tag: Sagarache Paani Kadhi Aatnaar Nahi

Babasahebanche Upkaar Kadhi Phitnaar Nahi

Babasahebanche Upkaar Kadhi Phitnaar Nahi Image

Sagarache Paani Kadhi Aatnaar Nahi,
Bhimachi Aathwan Kadhi Mitnaar Nahi,
Are Ekach Janm Kay Hazaar Janm Ghetle Tari,
Aaplyakadun Babasahebanche Upkaar Kadhi Phitnaar Nahi…
।।। JAY BHIM ।।।