Tag: Samasdhan Mhanje Ek Prakarche Vaibhav Asun

Samadhan Hech Khare Sukh Aahe

Samasdhan Mhanje Ek Prakarche Vaibhav Asun,
Te Antkarnachi Samaptti Aahe..
Jyala Hi Sampatti Sapdate Toch Khara Sukhi Hoto..
Dusaryache Hiskavun Khanaryache Pot
Kadhi Bharat Nahi,
Aani Vatun Khanara Kadhi
Upashi Marat Nahi…
Shubh Sakal!