Tag: Samoracha Aaplyakade

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy LOVE GRAFFITI MARATHI Image

Samoracha Aaplyakade
Satat Pahtoy
He,
Tyachyakade Satat
Pahilyashivay Kalat Nahi…