Tag: Sanktavar Ashya Prakare

Jinklo Tari Itihaas Ani Harlo Tari Itihaas

Sanktavar Ashya Prakare
Tutun Pada Ki,
Jinklo Tari Itihas,
Aani,
Harlo Tari Itihasach…
Jay Maharashtra!
Shubh Prabhat!!