Tag: Satat Bolnarya Vyaktila

Jevha Achanak Aapla Tras Hot Asel

Satat Bolnarya Vyaktila,
Jevha Achanak Aapla Tras Hot Asel,
Tar Samjun Jave Ki Aaplyapeksha,
Ti Vyakti..
Dusrya Navin Aalelya Vyaktisobat,
Khush Aahe…