Tag: Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem

Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem Karaychi

Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem Karaychi Image

Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem
Karaychi Sutta Sutena,
Shevti Tharvale Visrun Jayche Tula,
Pan Tujhyavachun Jagne Hi Jamena…