Tag: Shabdamule Manse Jultat

Shabdanchi Kimmat Samjun Ghya

Shabdamule Manse Jultat
Aani
Tuttathi..
Mhanun Shabdanchi Kimmat Samjun Ghya,
Aahat To Paryant Char Premache
Shabd Vapra..
Tech Kami Yetil…