Tag: Shikshak : Sang Makdala English Madhe Kaay Mhantat

Ganya Ani Shikshak Joke

Shikshak : Sang Makdala English Madhe Kaay Mhantat?
Ganya : Monkey..
Shikshak : Khare Sang Pustkaat Baghun Bollas Na..
Ganya : Nahi Sar Deva Shapath… Mi Tumchyakade Baghun Bolalo…!