Tag: Swapnatalya Rajkumar Barobar

Swapn Pari Tu Hoshil Ka

Swapnatalya Rajkumar Barobar,
Replace Mala Karshil Ka..!
Aani Hya Vedyachya Aayushyat,
Swapnpari Mhanun Avtarshil Ka…!