Tag: Swatachya Himtivar

Mehnat Karun Jagnyat Maja Aahe

Swatachya Himtivar
Mehnat Karun Jagnyat
Ji Maja Aahe Ti Itar
Kashatach Nahi…