Tag: Tasan Taas Bolnare Aata “Online” Asun Sudhha Bolat Nahit

Online Asun Sudhha Manse Bolat Nahit

Tasan Taas Bolnare Aata “Online”
Asun Sudhha Bolat Nahit..
Kalat Nahi Nemke Kaay Badalale Aahe,
“Vel” Ki “Manse”