Tag: Ti Asavi Shant Niragas

Ti Asavi Majhyavar Prem Karnari

Ti Asavi Majhyavar Prem Karnari LOVE STATUS MARATHI Image

Ti Asavi Shant Niragas,
Mi Kitihi Ragavlo Tari Majhyavar Prem Karnari,
Majhya Vedna Samajnari,
Dolyantun Ashru Oghalale Tari Algad Tipnari,
Ti Asavi Khalkhalnarya Nadi Sarkhi,
Vahat Vahat Javun Shevti Malach Bhetnari…