Tag: Tichya Dolyat Pahile Tevha Samajle

Khare Prem Kashala Mhantat?

Khare Prem Kashala Mhantat? Image

Tichya Dolyat Pahile Tevha Samajle,
Prem Kashala Mhantat,
Aani Sodun Geli Tevha Samajle,
Khare Prem Kashala Mhantat…