Tag: Tu Sundar Distes Tyala Tu Kay Karnaar

Tula Pahilyashivay Divas Jaat Nahi

Tula Pahilyashivay Divas Jaat Nahi PREM CHAROLI MARATHI Image

Tu Sundar Distes Tyala Tu Kay Karnaar,
Prem Karto Tujhyavar Tyala Mi Kay Karnar,
Pan Kay Aahe Tujhyat Mala Kalat Nahi
Tula Pahilyashivay Majha Divas Jaat Nahi…