Tag: Tujhi Khup Athvan Yete

Tujhi Khup Athvan Yete

Tujhi Khup Athvan Yete…
Ani Tula Message Sudha
Karava Vatato…
Pan…,
Bhiti Vatate Tu Reply Karshil Ki
Nahi Hyachi…