Tag: Tujhi Pratyek Aathvan Ya Hrudayashi Khas Aahe

Tu Aahes Hrudayat Mhanun

Tujhi Pratyek Aathvan Ya Hrudayashi Khas Aahe..
Tu Aahes Hrudayat, Mhanunach Chalu Ha Shwaas Aahe..!