Tag: Tujhya Sobat Sajavlele Swapnache Ghar

Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi

Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi Image

Tujhya Sobat Sajavlele Swapnache Ghar,
Mi Kadhi Hi Todnar Nahi,
Tu Ye Athva Nako Yeu,
Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi…