Tag: Tujhya Sobtit Ghalvlele Te Kshan Aathavtat Mala

Tu Sobat Asavi He Have Hote Mala

Tu Sobat Asavi He Have Hote Mala Image

Tujhya Sobtit Ghalvlele Te Kshan Aathavtat Mala,
Tya Junya Divsanmadhye Parat Gheun Jatat Mala,
Tujhya Sahvasat Divas Kadhi Sampatat Hech Samjat Navhte Mala,
Tu Fakt Sobat Asavi He Have Hote Mala…