Tag: Tujhyasobat Sajavlele

Tujhi Vaat Pahane Sodnaar Nahi

Tujhyasobat Sajavlele,
Swapnache Ghar
Mi Kadhihi Todnar Nahi..
Tu Ye Kinvha Nako Yeus,
Tujhi Vaat Pahane Sodnaar Nahi…