Tag: Tula Denyasathi Majhyakade Sone Nahi

Tujhyashivay Mala Rahvat Nahi

Tula Denyasathi Majhyakade Sone Nahi,
Diamond Nahi, Aahet Te Phakt Char Shabd,
Tujhyashivay Mala Rahvat Nahi…!!!