Tag: Tula Jayche Hote Tu Gelis

Tula Jayche Hote Tu Gelis

Tula Jayche Hote Tu Gelis Image

Tula Jayche Hote Tu Gelis,
Mala Gamvayche Hote Mi Gamavle,
Farak Fakt Evdhach Aahe Ki,
Tu Aayushyatla Ek Kshan Gamavla,
Aani Mi Eka Kshnat Purn Aayushya Gamavle…