Tag: Tumche Nashib Tumchya Hatat Naste

Nirnay Ghene Aaplyach Hatat Aste

Tumche Nashib Tumchya Hatat Naste,
Pan Ekhada Nirnay Ghene
Nakkich Tumchya Hatat Aste..
Nashib Nirnay Gheu Shakat Nahi,
Pan Ekhada Nirnay
Tumche Nashib Badlu Shakte…