Tag: Tumhala Shanti Havi Asel Tar Pahilyanda Patni Sangate Te Ekayala Shika.

Tumhala Shanti Havi Asel Tar

Tumhala Shanti Havi Asel Tar Image

Tumhala Shanti Havi Asel Tar
Pahilyanda Patni Sangate Te Ekayala Shika.
Aapoaapch Shantichya Dishene Tumchi
Vatchal Suru Hoil. Lakshat Theva
Jagatlya Kuthlyach Patnila
Aaplya Patiche Vatole Vhave,
Tyala Tras Vhava Aase.. Vatat Nahi,
Navra Kasahi Asla Tari…