Tag: Tumhala Tumche Dhyey Gathayche Asel Tar

Tumhala Tumche Dhyey Gathayche Asel Tar

Tumhala Tumche Dhyey Gathayche Asel Tar Image

Tumhala Tumche Dhyey Gathayche Asel Tar,
Tumchyavar Bhunknarya Pratyek Kutryanvar Thambun Dagad Marnyapeksha,
Nehmi Biskit Javal Balga Aani Pudhe Chalat Raha…