Tag: Tumhi Konache Man Dukhavalat

Ti Vyakti Tumchyavar Khup Prem Karte

Tumhi Konache Man Dukhavalat
Aani Tarihi Ti Vyakti Tumchyashi,
Tyach Premane,
Aapulkine Bolat Asel,
Tar Ti Vyakti,
Kharach Tumchyavar
Khup Prem Karat Aste…