Tag: Tumhi Lahan Aahat Mhanun

Tumhala Yash Milnaar Nahi Ase Samju Naka

Tumhi Lahan Aahat Mhanun,
Tumhala Yash Milnaar Nahi
Ase Samju Naka Karan,
Vaagh Lahan Aso Ki Motha
Vaghach Asto…