Tag: Tuzya Asyha Fasavnukine

Man Ghabarte Punha Prem Karnyas

Man Ghabarte Punha Prem Karnyas BREAKUP STATUS MARATHI Image

Tuzya Asyha Fasavnukine
Man Ghabarte Punha Prem Karnyas,
Olkhichya Mansashi Dekhil,
Aata Tayar Naste Bolnyas…