Tag: Tuzyashivay Majhya Jivnaat Kuni Nasave

Tuzyashivay Jivnaat Kuni Nasave

Tuzyashivay Jivnaat Kuni Nasave LOVE STATUS HINDI Image

Tuzyashivay Majhya Jivnaat Kuni Nasave,
Mi Swatala Harvun Jain Tujhyat,
Yevdhe Tujhe Majhyavar Prem Asave…