Tag: Tyane Majhe Purn Aayush Badalun Takale

Tyane Majhe Aayush Badalun Takale

Tyane Majh Purn Aayush Badalun Takale,
Aata Swata Badlun,
Majhya Aayushatun Nighun Gela…