Tag: Uth-Suth Uposhnancha Marg

Mi Uposhan Karnar Aahe

Mi Uposhan Karnar Aahe FUNNY GRAFFITI MARATHI Image

Uth-Suth Uposhnancha Marg,
Mala Ajibaat Pasant Nahi…
Mi Tyavirodhat Uposhan Karnar Aahe…