Tag: Vadil Adani Astat Ani Mulga Changla Shiklela Asto

Shikshanacha Ani Aklecha Kahihi Sambandh Nasto

Shikshanacha Ani Aklecha Kahihi Sambandh Nasto Image

Vadil Adani Astat Ani Mulga Changla Shiklela Asto,

Te Doghe Ratri Eka Thikani Aapla Tambu Ubhartat Ani Tyaat Zhopi Jatat…

Kahi Tasanantar Vadil Mulala Uthavtat Ani Mhantat,

Vadil: Var Akashakade Paha Ani Sang Kay Distay…?

Mulga: Mala Lakho Taare Distahet.

वडील: ते तुला काय सांगत आहेत?
Vadil: Te Tula Kay Sangat Aahet?

Mulga: Khagol Shastranusar Te Sangtat Ki Lakho Akashganga Ani Grah Aahet.

Vadil: (Ek Muskatat Thevat) Murkha Te Sangat Aahet,
Aapla Tambu Chorila Gelela Aahe…

( Shikshanacha Ani Aklecha Kahihi Sambandh Nasto )

Tumhihi Mulapramanech Vichaar Karat Hota Na?…