Tag: Vatpornima Karnyapeksha

Vatpornima Funny STATUS Baykosathi

Vatpornima Karnyapeksha,
Tujhi Vatvat Band Kelis Na,
Tari Sat Janm Saath Dein…

Baykola Kantallela Ek Purush!