Tag: Vel Aalyavar Attitude Dakhavane Pan Garjech Aahe.

Attitude Dakhavane Pan Garjeche Aahe

Vel Aalyavar Attitude
Dakhavane Pan Garjeche Aahe.
Nehmi Jhukal Tar,
Importance Ghalval…