Tag: Vel Ha Ekhadya Vahtya Nadi Sarkha Asto

Aayushyacha Anand Luta

Vel Ha Ekhadya Vahtya Nadi Sarkha Asto..
Karan Ekda Sparsh Kelelya Panyala
Tumhi Punha Sparsh Karu Shakat Nahi,
Karan Nadichya Pravahabarobar Gelele Pani
Kadhi Pan Parat Yet Nahi..
Asech Veleche Pan Aahe,
Ekda Geleli Vel Punha Yet Nahi..
Mhanun Aayushyatil Pratyek Kshnancha
Anand Luta…