Tag: Vel Sodun Hya Jagat Konich Achuk Nyayadhish Nahi

Vel Kharab Asel Tar Aaple Parke Hotat

Vel Sodun Hya Jagat Konich Achuk Nyayadhish Nahi..
Karan Vel “Changli”Asel Tar,
Sagle Aaple Astat Aani Vel “Kharab” Asel Tar,
“Aaple” Pan “Parke” Hotat..
Velach “Aaplya” Va “Parkyanchi” Olakh Karun Dete..
Shubh Sakal!