Tag: Vijay Nischit Aslyavar Darpok Suddha Ladhel

Khara Yodhha Toch

Vijay Nischit Aslyavar Darpok Suddha Ladhel..
Parantu Khara Yodhha Toch,
Jo Parajay Honar He Mahit Asunahi,
Jinknyasathi Ladhel…