Tag: Vishwas Japne Khup

Vishwas Jar Tutla Tar

Vishwas Japne Khup
Mahatvache Aste..
Karan Ekda Thevlela
Vishwas Jar Tutla Na
Tar Sorry Ya Shabdala Kahi
Arth Urat Nahi…