Tag: Vishwas Navacha Pakshi Ekda Udala

Vishwas Ekda Udala Ki Parat Basat Nahi

Vishwas Navacha Pakshi Ekda Udala,
Ki To Parat Kadhich Basat Nahi…