Tag: Ya Jagat Sagalya Goshti Sapadtat.

Swatachi Chuk Disat Nahi

Ya Jagat Sagalya Goshti Sapadtat.
Pan.. Swatachi Chuk,
Kadhich Sapadat Nahi…