Tag: Zhepel Tevdhach Dukh

Toch Dukh Deto

Zhepel Tevdhach Dukh
To Aaplyala Deto…
Dilele Dukh Sampale Ki,
Mag Aaplyalach Neto…