Tu Kadhi Bhetshil Punha

Tu Kadhi Bhetshil Punha

Tujhi Majhi Bhet Kadachit,
Ghadat Rahil Punha Punha…
Pan Prashn Pashnach Rahtoy,
Tu Kadhi Bhetshil Punha…?